Rozwiązywanie problemów a nie rozmawianie o nich - Sam Zdecyduj .
spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupię kupię zadłużone spółki, kupię spółkę, spółkę kupię, sprzedam spółkę przejmę zadłużoną spółkę, spółki kupię przejmę, obrót spółkami przejmę zadłużone spółki, kupię firmę, przejmę zadłużoną firmę spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupię spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupię spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupię WAY4Y.COM LIMITED
35 BUSHEY COURT
BUSHEY ROAD
LONDON
SW20 0JF
Company No. 06610904
biuro@kancelariapomocy.pl
Tel. 608-124-127
OBRÓT UDZIAŁAMI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH


Jesteśmy firmą działającą na rynku obrotu spółkami od kliku lat, pomożemy Wam rozwiązać problemy dotyczące prowadzenia firmy, doradzimy jak wybrnąć z kłopotów.

spółki kupię, spółki kupię przejmę, zadłużone spółki, spółki zadłużone Obejmujemy Zarządy Spółek kapitałowych w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Nie narażaj siebie i swoich bliskich na odpowiedzialność. Jeśli spółka jest nieefektywna i jej działalność przynosi straty, nie brnij w kolejne zobowiązania i kredyty.

Jesteśmy gotowi do transferu akcji - odwołaniu dyrektora - powołaniu nowego dyrektora - w przeciągu 24 godzin od otrzymania dokumentów finansowych spółki.

Kupując 100% udziałów w Spółce, udzielamy skwitowania (absolutorium) poprzedniemu Zarządowi i jednocześnie powołujemy własny. Poprzedni udziałowcy i Zarząd uczestniczą we wszelkich czynnościach aż do skutecznego złożenia wpisu do Companies House www.companieshouse.gov.uk o ich wykreślenie.

Na Państwa życzenie możemy dokonać zmiany siedziby oraz nazwy spółki.

Po zmianie Zarządu następuje protokolarne przekazanie nowym władzom dokumentacji i majątku przejmowanej Spółki.

Naszymi atutami są: szybkość, skuteczność i dyskrecja.

PAMIĘTAJ ŻE OKRES DYSKWALIFIKACJI DYREKTORA NA TERENIE UK TO OD 2-15 LAT !!!

Przejmujemy pełną odpowiedzialność cywilną i karną zgodnie z prawem UK.

Głównymi dziedzinami, którymi się zajmujemy są:

windykacja spółki, dyskwalifikacja dyrektora w ltd, kupię spółkę ltd
 • zadłużenie w spółce, dyskwalifikacja dyrektora, zdyskwalifikowany dyrektorTworzenie nowych podmiotów gospodarczych na bazie przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową z przyczyn niesolidnych klientów, oszustów lub wskutek poczynań organów podatkowo skarbowych na terenie UK.

 • pomoc zdyskwalifikowanym dyrektorom, dyrektor w ltd, zdyskwalifikowany dyrektor w ltdPośredniczymy w sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego, głównie w pakietach 100% zapewniających całkowitą kontrolę nad spółką,

 • companies house, company ltd, firma w Anglii, spółka w Anglii, zadłużona spółka w AngliiPrzejmowanie spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,

 • zadłużone spółki w Anglii, kupię spółkę w Anglii, limited company, ltd, Disqualified DirectorsPrzejmowanie spółek i występowanie w roli upadłego,

 • spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupięPrzejmowanie zarządu w spółkach stających w obliczu upadłości z likwidacją,

 • kupię zadłużone spółki, kupię spółkę, spółkę kupię, sprzedam spółkęPrzejmowanie zarządów w spółkach rokujących możliwość dalszego funkcjonowania na rynku, po uprzedniej restrukturyzacji, zawarciu układu i ograniczeniu kosztów stałych,

 • przejmę zadłużoną spółkę, spółki kupię przejmę, obrót spółkamiPrzejmowanie zarządu w spółkach, których podstawy ekonomiczne i prawne wymagają likwidacji.

Jeśli macie już dość niekończących się kłopotów, chcecie Państwo poczuć chwilę wolności i spokoju, przekażcie swoje problemy Nam, a wtedy na pewno otrzymacie komfort i pełną gwarancję bezpieczeństwa.

Na czym polega przejęcie spółki ?

Kupno, przejęcie spółki polega na zakupie (przeniesienie prawa własności do udziałów na rzecz osoby trzeciej). Występujemy w roli kupującego lub znajdujemy nabywcę na udziały spółki, której właściciel wyraża chęć zbycia.

Na życzenie sprzedającego zmieniamy siedzibę spółki jak również nazwę.

Pośredniczymy w sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego, głównie w pakietach 100% zapewniających całkowitą kontrolę nad spółką. Oferowane udziały dotyczą spółek posiadających atrakcyjne przedsiębiorstwa jak i firmy rozpoczynające działalność bez majątku, umożliwiające kontynuowanie działalności i wypracowanie zysków.

zadłużenie w spółce, dyskwalifikacja dyrektora, zdyskwalifikowany dyrektor Posiadamy w ofercie również udziały w spółkach nie prowadzących aktualnie działalności, bez obrotów także od kilku lat, umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej i dające całkowitą gwarancję nie występowania wad prawno - skarbowych.

Wszystkie oferty podlegają weryfikacji i są sprawdzane pod względem zgodności z danymi podanymi przez oferenta, w związku z czym informacje przekazywane Nabywcy nie ulegną już zmianie i wyeliminowany zostaje element zaskoczenia ewentualnym błędem z przeszłości spółki. Również sprawdzamy rachunkowość spółki w przypadku przejmowania ksiąg przez Nabywcę. Na zlecenie zapewniamy badanie ksiąg lub bilansu.

Przyjmujemy oferty odsprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego, z zadłużeniem jak i bez zadłużeń, budżetowych, wobec kontrahentów, obciążone kredytami.

KOSZTY PRZEJĘCIA

pomoc zdyskwalifikowanym dyrektorom, dyrektor w ltd, zdyskwalifikowany dyrektor w ltd Nasza prowizja zależy od wysokości zadłużenia Spółki i podlega negocjacji. W tej kwocie zawierają się koszty związane z:

a. prawnym przejęciem zobowiązań Spółki wobec wierzycieli,
b. monitorowaniem przebiegu sprawy w Companies House,
c. wynajęciem nowej siedziby firmy.

Prowizja way4y.com limited z tytułu pośrednictwa sprzedaży udziałów wynosi od 3 do 20 procent wartości udziałów i zależna jest od wysokości zadłużenia, posiadanego majątku, wysokości zysków i strat.

Wszelkie prawa zastrzeżone - way4y.co.uk jest własnością way4y.com limited

LIMITED COMPANY

Dyrektor w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company).

Każda spółka z o.o. (Ltd) musi posiadać co najmniej jednego dyrektora oraz jedną osobę pełniącą funkcje sekretarza.

companies house, company ltd, firma w Anglii, spółka w Anglii, zadłużona spółka w Anglii W Companies House (odpowiednik KRS) znajdują się dokumenty rejestrowe spółki wraz ze składem rady nadzorczej. O zmianach w radzie trzeba poinformować Companies House w terminie do 14 dni na odpowiednich dokumentach:

 • zadłużone spółki w Anglii, kupię spółkę w Anglii, limited company, ltd, Disqualified DirectorsDokument 288A - powołanie członka zarządu.

 • spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupięDokument 288B - rezygnacja członka zarządu.

 • kupię zadłużone spółki, kupię spółkę, spółkę kupię, sprzedam spółkęDokument 288C - zmiana danych członków zarządu.

Dyrektor, który może być jednocześnie udziałowcem w Firmie to osoba kierująca pracą przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od polskiego systemu, gdzie pełnienie funkcji dyrektora często przypomina sprawowanie synekury, w UK dyrektor posiada szeroki zakres odpowiedzialności. W praktyce, Firmy posiadają minimum 2 osoby pełniące funkcje dyrektorów.

Obowiązki dyrektora.

przejmę zadłużoną spółkę, spółki kupię przejmę, obrót spółkami Obowiązki dyrektora szczegółowo określa Companies Act 2006, a dokładniej sekcje od 170-178 ww dokumentu. Do najważniejszego obowiązku należy działanie w interesie Firmy, a nie w interesie własnym, osób trzecich bądź / oraz udziałowców. Dyrektor / ży tworzą jednocześnie Rade Nadzorczą (Zarząd), ang. Board of Directors. Prawo członka zarządu do reprezentacji spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Czynności sądowe oznaczają możliwość zastępowania spółki przed sądami powszechnymi oraz przed innymi sądami a także dokonywania wszelkich czynności procesowych (np. wytaczania powództw, uznania i cofnięcia powództwa, składania zażaleń, apelacji, udział w postępowaniu egzekucyjnym). Do czynności pozasądowych zalicza się te czynności, które nie są czynnościami przed sądem lub umożliwiającymi takie postępowanie, a więc będzie to głównie dokonywanie czynności prawnych (oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy) lub przyjmowanie oświadczeń woli kierowanych do spółki. Do innych, ważnych praw i obowiązków dyrektora spółki należą m.in: Działanie mające na celu odniesienie sukcesu Firmy. Jakkolwiek oczywiste wydaje się nam to stwierdzenie, the Act kładzie silny nacisk na ten obowiązek. Jednocześnie nie definiuje się słowa 'sukces', ponieważ definicja może się różnić w zależności od profilu Firmy. Przyjmuje się tutaj, jak i w wielu innych przypadkach zasady prawa zwyczajowego. Od dyrektora wymaga się również niezależnej oceny (the Act zwraca uwagę na między innymi poprzednie umowy, które podpisał Dyrektor, a jednocześnie mające wpływ na obecnie pełnioną funkcją).

przejmę zadłużone spółki, kupię firmę, przejmę zadłużoną firmę Niezmiernie ważnym terminem, z którym sie dość często spotykamy to 'due dilligence'. W Polskiej terminologii biznesu oznacza on długoterminową analizę podmiotu. W odniesieniu do obowiązków Dyrektora mówimy o wykazaniu odpowiedniej ostrożności w działaniach, kompetencji oraz wiedzy. Przykładem może być księgowy, pełniący funkcje Dyrektora. Prawo oczekuje od takiej osoby, iż wykaże wysoki poziom kompetencji oraz zainteresowania sprawami spółki w kwestiach finansowych i jednocześnie będzie posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie zarządzania lub / i zapewni odpowiedni personel, który taką wiedzę posiada. Companies Act 2006 również zabrania pobierania korzyści od osób trzecich w odniesieniu do pełnionej funkcji dyrektora oraz wykonywania, bądź też nie, obowiązków. Zapis ten ma również odniesienie do byłych dyrektorów spółki.

Dyrektor a Księgowość.

Angielskie prawo o spółkach obliguje dyrektorów do załączenia, tzw. 'Statement of Directors' Responsibilities' (Określenie szczegółowych obowiązków Dyrektorów). Dyrektorzy muszą również przygotować analizę zysków i strat oraz bilans Firmy. Dyrektorzy mają obowiązek udostępnia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia niezależnego audytu. Podanie fałszywych deklaracji niesie za sobą konsekwencje prawne. WAZNE! Odpowiedzialność Dyrektorów jest wobec spółki, a nie jej udziałowców, tak więc to spółka, bądź też likwidator spółki może wytoczyć sprawę Dyrektorom. Dyrektor, który świadomie działa na niekorzyść Firmy może również podlegać osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Niewypłacalność Spółki.

spółki kupię, spółki kupię przejmę, zadłużone spółki, spółki zadłużone Do obowiązków Rady / Dyrektorów należy regularne monitorowanie kondycji finansowej spółki. Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie stanu finansowego Firmy. Sugerujemy, miedzy innymi, rozważyć następujące kwestie:

 • windykacja spółki ,dyskwalifikacja dyrektora w ltd, kupię spółkę ltdterminowość regulowania zobowiązań,

 • zadłużenie w spółce, dyskwalifikacja dyrektora, zdyskwalifikowany dyrektorwysokość zobowiązań vs majątek Firmy,

 • pomoc zdyskwalifikowanym dyrektorom, dyrektor w ltd, zdyskwalifikowany dyrektor w ltdgdyby spółka weszła w stan likwidacji, czy majątek Firmy w chwili obecnej wystarczył by na pokrycie zobowiązań.

Kiedy następuje dyskwalifikacja Dyrektora.

Podstawą dyskwalifikacji Dyrektora mogą być następujące okoliczności:

 • companies house, company ltd, firma w Anglii, spółka w Anglii, zadłużona spółka w Angliiodpowiedzialność za nieuczciwe działanie wobec spółki,

 • zadłużone spółki w Anglii, kupię spółkę w Anglii, limited company, ltd, Disqualified Directorsstan uniemożliwiający właściwe sprawowanie funkcji kierowniczej,

 • spółkę zadłużoną kupię, kupię zadłużoną spółkę, spółki zadłużone kupięzaniedbania wynikające z Companies Act 1985, dot. obowiązków statutowych.

Dyrektor może zostać zdyskwalifikowany na okres od 2 do 15 lat.

By zapewnić sprawne funkcjonowanie Firmy i uniknąć niepotrzebnych problemów, Zarząd spółki powinien m.in:

 • kupię zadłużone spółki, kupię spółkę, spółkę kupię, sprzedam spółkęszczegółowo określić odpowiedzialności każdego członka rady,

 • przejmę zadłużoną spółkę, spółki kupię przejmę, obrót spółkaminadzorować przepływ informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji oraz niezbędnych do analizy sytuacji Firmy,

 • przejmę zadłużone spółki, kupię firmę, przejmę zadłużoną firmęprotokołować wszelkie zebrania, rozporządzenia oraz inne decyzje,

 • spółki kupię, spółki kupię przejmę, zadłużone spółki, spółki zadłużonezasięgać specjalistycznych porad w kwestiach niebędących specjalnością żadnego z członków Rady.

windykacja spółki, dyskwalifikacja dyrektora w ltd, kupię spółkę ltd WAŻNE! Zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008

Minimalny wiek
Minimalny wiek, od którego osoba może zajmować stanowisko Dyrektora przyjmuje się na 16 lat. Z dniem 01/10/08, każdy pełniący stanowisko Dyrektora, a niespełniający ww warunku automatycznie przestaje pełnić funkcję Dyrektora. Jednocześnie górna granica wieku zostaje zniesiona.

Dyrektor Korporacyjny
Każda spółka będzie musiała posiadać co najmniej jednego dyrektora, który będzie osobą fizyczną.

Dane osobowe
Zniesiony zostaje obowiązek umieszczania prywatnych adresów członków Zarządu.

Firma Target Accounting Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub niewłaściwą interpretacje treści zawartych w powyższym dokumencie, lub ewentualne późniejsze urzędowe zmiany wprowadzone odgórnie, na które Firma Target Accounting Ltd nie ma wpływu.
Przygotował Paweł Janicki.

źródło: Target Accounting "Limited Company"
WAY4Y.COM LIMITED 35 BUSHEY COURT BUSHEY ROAD LONDON SW20 0JF Company No. 06610904 biuro@kancelariapomocy.pl Tel. 608-124-127